Prikazan jedan rezultat

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama predstavlja opšti normativni okvir kojim je uređen sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. Navedenim zakonom se uređuju postupci zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci i okvirnih sporazuma, radi nabavke dobara, radova ili usluga. Nadalje, reguliše se i pravna zaštita u vezi sa tim postupcima, kao i način rada i oblik organizovanja Komisije za zaštitu prava ponuđača.