Prikazani svi od ukupno 14 rezultata

Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja

Andrija Penzeš
Upravljanje otpadom u ustanovama obrazovanja

Otpad je nužni proizvod ljudske aktivnosti, a upravljanje otpadom, kao zbir aktivnosti od prikupljanja preko transporta, obrade i uklanjanja, zajedno sa praćenjem i regulacijom, pokazuje se kao dobar pravac odgovora na ove izazove. Pristupi upravljanja otpadom zavise od razvijenosti država, same sredine koja generiše otpad (urbana ili ruralna), vrste otpada (industrijski, biološki…) i tako dalje. Cilj upravljanja otpadom jeste da ublaži, ako ne i da u potpunosti eliminiše negativne efekte.

Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Disciplinski postupak u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Pitanje disciplinske odgovornosti u ustanovi obrazovanja i vaspitanja regulisano je Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Zakon razlikuje povrede zabrana i povrede obaveza, koje opet mogu biti lakše i teže. Osnovni cilj donošenja ovakvih mera jeste prepoznavanje ponašanja učenika koje može dovesti do lakših i težih povreda obaveza i zabrana, ali i propisivanje procedure koja će, u slučajevima da je do povrede došlo, garantovati postupak u kome su zaštićena prava svih strana u postupku.

Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Društveno-korisni odnosno humanitarni rad u ustanovama obrazovanja i vaspitanja

Istraživanja, kao i raznovrsna iskustva iz prakse ukazuju da same ocene iz vladanja, kao i različite vaspitne i vaspitno-disciplinske mere koje su na raspolaganju školi nisu dovoljno efikasne i ne dovode u onoj meri u kojoj je potrebno do pozitivne promene ponašanja učenika. Nekada nemaju bilo kakvo pozitivno dejstvo, a dešava se i da deluju sasvim suprotno-utvrđuju nepoželjno ponašanje učenika i ono se ponavlja, a sve mere (od najblažih do najoštrijih) koje su na raspolaganju primenjuju se bez odgovarajućeg efekta.

Ekskurzije i nastava u prirodi

Ekskurzije i nastava u prirodi

Pred vama je treće izdanje priručnika posvećenog, stalnoj i teško zaobilaznoj temi ekskurzija i nastave u prirodi. Kao i prethodna izdanja i ovo uzdanje je nastalo kao posledica normativnog uređivanja ove oblasti obrazovanja i vaspitanja. Donošenje novih pravilnika o ekskurziji i nastavi u prirodi samo su povod da se ponovo pozabavimo ovom temom. I da pokušamo da vam na što jednostavniji način prikažemo sve novine koje oni donose. Takođe ćemo vam dati neke od instrukcija u vezi sa finansijskim obavezama škole pri organizaciji i realizaciji ekskurzije i nastave u prirodi. Tu su i neki primeri vršenja javne nabavke za ovu vrstu usluge.

kontni plan za budžetski sistem

Kontni plan za budžetski sistem

Finansijsko izveštavanje predstavlja osnov funcionalnog poslovanja svih korisnika budžeta. Kako bi komunikacija u budžetskom sistemu bila jasna i efikasna postoji kontni plan kojim se standardizuje unos relevantnih podataka. Svrha jednog ovakvog izdanja jeste da pregled brojnih klasa, kategorija, grupa i konta učini dostupnijim, a budžetsko računovodstvo efikasnijim.

Predagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača

Marija Ranđelović
Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača

Naučna monografija Pedagoško mišljenje i metodološka kultura nastavnika i vaspitača, nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada u sistemu obrazovanja u Srbiji i neposrednog svedočenja da od profesionalne osposobljenosti pedagoškog radnika, u najširem smislu, njegove motivisanosti, etičnosti i uopšte kreativnosti, u velikoj meri, zavisi kvalitet vaspitno-obrazovnog rada i njegova efikasnost.

sekretar ustanove

Sekretar ustanove – Prava obaveze i odgovornost

Novim Zakonom o osnovama sistema obra­zovanja i vaspitanja iz oktobra 2017. godine, između ostalog propisano je da pravne poslo­ve u ustanovi obavlja sekretar, da mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skla­du sa članom 140. stav 1. ovog zakona i dozvo­lu za rad sekretara (u dalјem tekstu: licenca za sekretara), da se sekretar uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem is­pita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama

Zakon o javnim nabavkama predstavlja opšti normativni okvir kojim je uređen sistem javnih nabavki u Republici Srbiji. Navedenim zakonom se uređuju postupci zaklјučenja ugovora o javnoj nabavci i okvirnih sporazuma, radi nabavke dobara, radova ili usluga. Nadalje, reguliše se i pravna zaštita u vezi sa tim postupcima, kao i način rada i oblik organizovanja Komisije za zaštitu prava ponuđača.

Zakon o radu

Zakon o radu

Zakon o radu je obavezno štivo na stolu svakog pravnika, naročito ako u njegove dužnosti spadaju i radni odnosima. Novi Zakon o radu donosi niz novina, ali i dalju razradu postojećih instituta. Kako bi prelazak na novi propis bio olakšan, knjiga sadrži uvod Ranke Vujović u kome je dat pregled najznačajnijih izmena sa objašnjenjima.