Sekretar ustanove – Prava obaveze i odgovornost

Novim Zakonom o osnovama sistema obra­zovanja i vaspitanja iz oktobra 2017. godine, između ostalog propisano je da pravne poslo­ve u ustanovi obavlja sekretar, da mora da ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skla­du sa članom 140. stav 1. ovog zakona i dozvo­lu za rad sekretara (u dalјem tekstu: licenca za sekretara), da se sekretar uvodi u posao i osposobljava za samostalan rad savladavanjem programa za uvođenje u posao i polaganjem is­pita za licencu za sekretara. Sekretaru – pripravniku direktor određuje mentora sa liste sekretara ustanova koju utvrdi školska uprava.

Format:

100X200

Broj strana:

100

Povez:

Meki

Pismo:

Ćirilica

Godina izdanja:

2020.

Categories: , , SKU: 978-86-89929-34-8 Tags:

Opis

Sekretar ustanove – opis poslova

Sada je Zakonom propisan opis poslo­va sekretara: stara se o zakonitom radu usta­nove, ukazuje direktoru i organu upravlјanja na nepravilnosti u radu ustanove, obavlјa uprav­ne poslove u ustanovi, izrađuje opšte i poje­dinačne pravne akte ustanove, obavlјa pravne i druge poslove za potrebe ustanove, izrađuje ugovore koje zaklјučuje ustanova, obavlјa prav­ne poslove u vezi sa statusnim promenama u ustanovi, u vezi sa upisom dece, učenika i od­raslih i u vezi sa javnim nabavkama u sarad­nji sa finansijskom službom ustanove, pruža stručnu pomoć u vezi sa izborom organa upra­vlјanja u ustanovi, pruža stručnu podršku i koordinira rad komisije za izbor direktora ustanove, prati propise i o tome informiše zaposlene i druge pravne poslove po nalogu direktora. Značajna novina u Zakonu je obaveza ustanove da obezbedi sekretaru pristup jedin­stvenoj informacionoj bazi pravnih propisa.

Sekretar ustanove – radna grupa

U nameri da se radno mesto sekretara usta­nove unapredi, da se sekretar ustanove izjed­nači sa nastavnikom, vaspitačem i stručnim saradnikom u delu koji se odnosi na napre­dovanje i obavezno stručno usavršavanje i u svemu drugom, obrazovana je radna grupa Mi­nistarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Rešenjem ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Broj: 119-01-00747/2019- 12 od 24.12.2019. godine, sa zadatkom da sačini predlog normativnih akata za radno mesto se­kretara ustanove douniverzitetskog obrazo­vanja i bliže uređenje rada zajedničke stručne službe (u dalјem tekstu: Radna grupa). sekretar ustanove

Radnu grupu čine sekretari jedne osnovne, srednje stručne škole, gimnazije, jedne muzičke škole kao i predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja koji imaju uvid u rad ustanova. sekretar ustanove

Naša izdanja možete pogledati u našoj online knjižari.

Više informacija o ovom izdanju možete pronaći na sajtu izdavača ovde